Všeobecné obchodní podmínky


Provozovatelem webu a internetového obchodu www.stokrle.cz (dále jen "prodávající ") je:

stokrle s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 155 00, Česká republika
IČO:08530921
DIČ:CZ08530921
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 320472
Email: stokrle.eu@gmail.com
/dále jen "prodavajíci /

OBECNÁ USTANOVENÍ


-Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.stokrle.cz (dále též jen e shop), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

-Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ".)

-Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

-Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

-Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu ve, kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY-Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou (jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky).

-Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva v takovém případě vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky prostřednictvím e-mailové adresy uvedenou kupujícím v jeho objednávce

-Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.

-Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka zboží a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

-Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.

-Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY-Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků)

-Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

-Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

1.Bankovním převodem na účet prodávajícího, bankovní účet je uživateli zobrazen po dokončení objednávky a zaslán v objednávce do e-mailu.

2. Kartou online pomocí Gopay (více informací o Gopay - odkaz)

Zvolíte-li platbu klasickým bankovním převodem, automaticky Vám na e-mail pošleme zálohovou fakturu. Variabilní symbol /VS/naleznete na své faktuře/ Po připsání platby na náš účet na tentýž e-mail obdržíte daňový doklad. 3. Dobírkou.

SLEVOVÉ KÓDY-Zákazník může uplatnit na eshopu slevový kód, který byl vydán provozovatelem e-shopu (prodávajícím). Na jednu objednávku lze využít pouze jeden slevový kód a slevový kód je nutné vložit do objednávkového formuláře.

-Prodávající si vyhrazuje právo upravovat platnost slevových kódu nebo slevové kódy rušit.

DODACÍ PODMÍNKY-Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce, kterého kupující zvolí v rámci své objednávky (Balík do roky / Osobní odběr “Zásilkovna.cz” ). Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad včetně záručního listu.

- Při objednávce nemůžete užít více než jednu slevu, z možných slev aplikujeme vždy tu největší.

-Cena za dodání zboží v České Republice, objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusů. Cena za dodání zboží, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí 90 Kč , ledaže se jedná o případy, kdy prodávající kupujícímu cenu za dodání zboží neúčtuje.

-Cena dodání zboží na Slovensk,doručení na adresu zákazníka 5 eur.

-Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

-Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě.

-Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, které podléhá právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody-Vlastnické právo ke zboží, jež tvoří dodávku, přechází na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném (tj. sjednaném v kupní smlouvě dle objednávky kupujícího).

-Nebezpečí škody na zboží, jenž tvoří dodávku, přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.Odstoupení od kupní smlouvy- Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující-spotřebitel ze zákona právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (převzetí od přepravce, vyzvednutí na poště, osobní odběr).

Odstoupení od smlouvy zašlete na e-mail: reklamace@stokrle.cz. Rozhodujícím datem je den odeslání. Obratem vám zašleme adresu pro zpětné vrácení produktu.
- V případě nákupu štokrle se prodávající dobrovolně zavazuje ke zvýšené lhůtě 30 dnů, spotřebitel má tedy lhůtu celkem 30 dní od převzetí plnění, během kterých může spotřebitel odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

- V případě zakázkové výroby, tzn. je-li zboží vyrobené na základě objednávky zákazníka či upravené individuálně na přání zákazníka (např. výrobek s rytinou), nelze zboží vrátit, tzn. nelze odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zakázkovou výrobou se v rámci těchto podmínek rozumí zakoupení služby Gravírování stoličky štokrle.

- Uplatní-li kupující, který je spotřebitel, právo na odstoupení od kupní smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli celé zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení bankovním převodem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

- Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


- Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

- Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

- Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží před odesláním zpět pojistit.

Rozpor s kupní smlouvou-Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý

-Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, prodejcem popisované, popřípadě jakost pro tento druh zboží obvyklé.

- Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

- V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je prodejce povinný bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za stejný druh zboží). Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů-Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.Reklamační řádOdpovědnost za vady, reklamace, záruka

Zjištění vady

- Může se stát, že se na zboží vyskytne vada. Vada se může projevit před prvním použitím, nebo během používání. Výskytu vad se nedá zcela zabránit.

-Při koupi a obdržení výrobku www.strokle.cz proveďte následnou kontrolu, zda výrobek odpovídá Vaší objednávce. Prohlédněte si zboží, zda nevykazuje vady estetické i funkční, vady materiálu, výrobní vady.

-Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v Kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami (nařizuje-li to kogentním ustanovením právní předpis, jemuž podléhá vztah mezi prodávajícím a kupujícím dle kupní smlouvy), případně vlastnosti obvyklé.

-Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží.

-Nároky kupujícího z vad zboží (vč. způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, jimž podléhá vztah mezi prodávajícím a kupujícím dle kupní smlouvy (je-li kupujícím spotřebitel, potom zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, je-li kupujícím nikoli spotřebitel, potom obchodním zákoníkem).

-Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

-Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci bez zavinění Dodavatele, za vady vzniklé mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávného zacházení, skladování, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

- Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

-Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících se řeší způsobem uvedeným v článcích I a II

Místo a způsob uplatnění reklamace

V případě zjištění závady nás neprodleně kontaktujte na emailové adrese reklamace@stokrle.cz spolu s popisem závady. Následně od nás obdržítě adresu pro vrácení zboží.

Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Jsme oprávněni odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

O reklamaci rozhodne prodávající do 5 pracovních dní od řádného obdržení reklamace. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

Lhůty pro uplatnění reklamace

-Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

- Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodavajici je povinny vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

- Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. - Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

- Berte v potaz, že prodejce je povinen, dle Reklamačního řádu, vadný výrobek opravit a závadu odstranit.

I čl. Co jsou neodstranitelné vady Závady ovlivňující funkčnost výrobku a jeho použitelnost (vady materiálu, změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení. upínacích součásti). Tyto vady lze reklamovat pouze v případě, že nebyly způsobeny nešetrným zacházením. Vady mohou být odstranitelné (opravitelné), nebo neodstranitelné, které omezují funkčnost výrobku nebo výrazně narušují estetické požadavky. Dle typu vady se postupuje při řešení reklamace.

- V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

II čl. Odstranitelné vady

- Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. - V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodejce je povinny vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

- O provedení opravy rozhodne vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).

- Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (lze vyměnit za podobny druh zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

- V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za stejný druh zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud: a) reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě b) zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Co nelze považovat za vady

-Charakteristické vlastnosti dřevěných výrobků (struktura, barevnost)
-Změny výrobku (vzhledové i funkční) popř. jeho součástí, které vznikly opotřebením
-Poškození nešetrným zacházením (poškození zboží během přepravy reklamujte u přepravce)
-Vady vzniklé používáním výrobku k jiným účelům nebo způsobené nevhodnou údržbou

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ- Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

- Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

- Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

- Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ a UKLÁDÁNÍ COOKIES- Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

- Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

- DORUČOVÁNÍ Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.- Tyto internetové stránky používají soubory cookies s cílem lépe reagovat na potřeby jednotlivých uživatelů a zajistit efektivní fungování. Abychom vám mohli poskytnout lepší a osobnější služby, potřebujeme si zapamatovat a uložit informace o tom, jak naše internetové stránky používáte. Tyto údaje se získávají pomocí malých textových souborů, tzv. cookies, které obsahují malé množství informací a prostřednictvím internetového serveru jsou ukládány do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Váš internetový prohlížeč pak při každé následující návštěvě dané internetové stránky posílá soubory cookie zpět na tuto stránku, díky čemuž vás internetová stránka rozpozná a vzpomene si například na vaše uživatelské preference.

-Podrobnější informace o souborech cookie a jejich fungování naleznete na internetové stránce http://www.aboutcookies.org/. Kdykoliv navštívíte tyto internetové stránky, prostřednictvím souborů cookies nebo jiných technologií může docházet ke shromažďování informací. Návštěvou těchto internetových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v tomto oznámení.

Jaké soubory cookie používáme a proč?- Mezi soubory cookie, které používáme, patří tzv. nezbytně nutné cookies, které vám umožňují procházet naše internetové stránky a využívat jejich funkce. Používáme rovněž tzv. funkční cookies, které uchovávají informace o vašich volbách při procházení internetových stránek a umožní nám tyto internetové stránky přizpůsobit jednotlivým uživatelům. V souboru cookie můžeme například uložit váš jazyk nebo vaši geografickou polohu či fakt, že jste vyplnili naši anketu. Všechny tyto údaje jsou zpravidla anonymní a nejsou používány k jiným účelům.

- Jak my, tak poskytovatelé našich služeb rovněž využíváme analytické služby, které nám pomáhají zjistit, do jaké míry je obsah našich internetových stránek efektivní a o co konkrétně se uživatelé zajímají, na základě čehož můžeme fungování svých internetových stránek následně zdokonalit. Kromě toho využíváme tzv. výkonové cookies, které monitorují, kolik jednotlivých uživatelů naše internetové stránky navštěvuje a jak často.

- Tyto údaje používáme výhradně pro statistické účely a neslouží nám k identifikaci konkrétních uživatelů. Tyto internetové stránky nepoužívají tzv. targeting cookies, které se využívají pro poskytování cílené reklamy jednotlivým návštěvníkům internetových stránek.

Jak můžete kontrolovat soubory cookie?Jak je popsáno výše, návštěvou těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že do vašeho počítače nebo zařízení mohou být umístěny soubory cookie. Tyto soubory však můžete kontrolovat a spravovat několika způsoby. Vezměte prosím na vědomí, že odstranění nebo blokování souborů cookie může ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost, a je možné, že nebudete mít úplný přístup k některým oblastem našich internetových stránek.

- Kontrola souborů cookie pomocí internetových prohlížečů Pomocí většiny internetových vyhledávačů můžete zkontrolovat, jaké soubory cookie máte uloženy, a případně můžete jednotlivé soubory cookie vymazat. Rovněž je možné blokovat ukládání souborů cookie z určitých či všech internetových stránek. Uvědomte si však, že pokud všechny soubory cookie odstraníte, vymažete kompletně svá osobní nastavení, a to včetně preferencí zakazujících používání souborů cookie, poněvadž i tato volba vyžaduje nastavení tzv. opt-out cookie.

- Více informací o tom, jak můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby byly soubory cookie blokovány či filtrovány, naleznete na http://www.cookiecentral.com/faq/.

Nastavení tzv. analytických cookies- Můžete zamezit tomu, aby vaše anonymní prohlížení internetových stránek bylo ukládáno do analytických souborů cookie. Pro své potřeby využíváme služeb Google Analytics.

- Potřebujete-li zjistit více informací o zásadách ochrany osobních údajů těchto společností, nebo pokud chcete zakázat používání jejich analytických souborů cookie, klikněte na následující odkazy: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Nastavení místních sdílených objektů nebo tzv. flash cookies- Místní sdílený objekt či tzv. flash cookies fungují obdobně jako ostatní soubory cookie, mohou však navíc uchovávat další typy údajů. Tyto soubory cookie nelze spravovat pomocí výše uvedených mechanismů. Některé části našich internetových stránek používají tyto cookies k uložení vhodného nastavení vašeho multimediálního přehrávače – bez těchto cookies nemusí fungovat správné přehrávání některých videí. Tyto soubory cookie lze spravovat manuálně na internetové stránce Adobe.

Tlačítka sociálních sítí- Naše internetové stránky obsahují tlačítka sociálních sítí, díky nimž můžete tyto internetové stránky sdílet nebo ukládat je do záložek. Tato tlačítka odkazují na internetové stránky třetích stran – sociálních médií – kde se načítají údaje o vašich aktivitách na internetu včetně našich internetových stránek. Pročtěte si prosím podmínky užívání a zásady ochrany soukromí internetových stránek těchto sociálních médií, abyste přesně porozuměli tomu, jak tato média využívají vaše údaje, a zjistili, jak můžete zamezit ukládání těchto údajů nebo jak je můžete vymazat.

Externí webové služby- Pro zobrazení obsahu na našich internetových stránkách někdy využíváme externích webových služeb. Jedná se například o zobrazení obrázků, přehrávání videí či provádění anket. Protože naše internetové stránky obsahují tlačítka sociálních sítí, nejsme schopni těmto internetovým stránkám či externím doménám zabránit, aby shromažďovaly údaje o tom, jak využíváte vložený obsah na našich internetových stránkách.Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Čučka IČ: 76547230 se sídlem Písečná 741/13 69618 Lužice Česká republika (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Písečná 741/13 69618 Lužice Česká republika
email: stokrle.eu@gmail.com
telefon: sedm sedm tři devět pět devět osm tři devět

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ- Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

- Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

- Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.12.2017